Chef’s Table vol. 5. Konkurs

Jesteś szefem kuchni albo marzysz o tym, by nim być? Gotowanie to Twoja pasja? Teraz masz okazję wygrać niezastąpione urządzenie wielofunkcyjne Thermomix TM6, które przybliży Twoje potrawy do doskonałości.

Przygotuj danie, którym zachwycisz najwybitniejszych kucharzy. Stwórz własne, niepowtarzalne dzieło, wygraj konkurs i odbierz nagrodę główną z na przyjęciu z okazji naszych wyjątkowych dziesiątych urodzin.
 
 
REGULAMIN KONKURSU „CHEF’S TABLE VOL. 5”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego, wyjątkowego, autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

1.2. Regulamin

Konkurs „CHEF’S TABLE VOL. 5” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizatorzy

Organizatorami konkursu są:

- FOOD & FRIENDS sp. z o.o.
- VORWERK POLSKA sp. z o.o. sp. k.

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do kucharzy i szefów kuchni, czytelników FOOD & FRIENDS.

2.2. Temat

Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „CHEF’S TABLE VOL. 5”, przez który rozumiane jest przygotowanie wyjątkowego autorskiego dania wraz z przepisem na to danie.

2.3. Termin

Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 8.11.2020 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.

Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres info@foodandfriends.pl z tytułem „CHEF’S TABLE VOL. 5”.
- Zgłoszenie powinno zawierać 3 fotografie dania konkursowego. 
- Jedna z fotografii musi zawierać w tle numer 3/2020 FOOD & FRIENDS (egzemplarz czasopisma). Alternatywnie zgłoszenie musi zawierać potwierdzenie zakupu e-wydania 3/2020 FOOD & FRIENDS.
- Przepis na danie wg schematu przepisów w magazynie FOOD & FRIENDS.
- Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
Parametry nadesłanych fotografii:
- maks. objętość pliku: 350 kB
- format pliku: .jpg
- pliki tekstowe: .doc lub .docx

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców

Oceny zdjęć oraz przepisów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
- Ocena artystyczna
- Ocena innowacyjności
- Ocena merytoryczna

2.6. Deklaracje

Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i przepisy:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i przepisów oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
– deklaruje swój udział w przyjęciu urodzinowym organizowanym przez FOOD & FRIENDS, które odbędą się w listopadzie 2020 r. w Warszawie, gdzie konkurs „CHEF’S TABLE VOL. 5” zostanie uroczyście podsumowany

2.7. Nagrody

W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepsze Danie:
Urządzenie wielofunkcyjne Thermomix.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty na przyjęciu urodzinowym FOOD & FRIENDS w Warszawie. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie do 11.11.2020 r. i jest zaproszony do osobistego odbioru nagrody w trakcie podsumowania konkursu w trakcie uroczystego przyjęcia.
Osobiste uczestnictwo w przyjęciu urodzinowym FOOD & FRIENDS w Warszawie jest warunkiem otrzymania nagrody.

2.8. Jury

Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.3. Osoby, które otrzymają nagrody o wartości powyżej 760 zł, są zobowiązane zapłacić podatek w wysokości 10% wartości wygranej nagrody tytułem podatku dochodowego. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania.

3.4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany daty lub formy przekazania nagrody w przypadku wystąpienia zdarzeń związanych z epidemią COVID-19 uniemożliwiających przekazanie nagrody podczas przyjęcia, jednakże przekazanie nastąpi nie później niż 3 tygodnie po dacie planowanego przyjęcia urodzinowego FOOD & FRIENDS. W przypadku zmiany daty lub formy przekazania nagrody zwycięzca zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.

3.6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.


Thermomix