GOURMET WEEKEND PRAGA – przełożony

Uwaga! Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Czechach, konkurs „GOURMET WEEKEND PRAGA” zostaje przełożony. O możliwych datach będziemy informować na bieżąco. W związku z powyższym, prosimy o nie nadsyłanie na ten moment zgłoszeń na konkurs. Przepraszamy w imieniu FOOD & FRIENDS oraz Partnerów konkursu. Mamy nadzieję spotkać się z waszym zrozumieniem.


Jeżeli twoją pasją są podróże, potrafisz pięknie o nich pisać, a także utrwalić swoje wrażenia na zdjęciach, to ten konkurs i wyjątkowa nagroda są właśnie dla ciebie. Możesz wygrać niesamowity listopadowy praski Gourmet Weekend dla dwojga, który uświetnią nasi partnerzy. Do stolicy Czech wyruszycie wyjątkowym elektrycznym Audi e-tron, nastrojeni musująco przez Cisowiankę Perlage oraz wyposażeni w Osobisty przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła z dedykacją autora. A FOOD & FRIENDS wraz z Prague City Tourism zadba o to, by wasz pobyt w stolicy naszych południowych sąsiadów był magiczny i smakowity.

Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z epidemią COVID-19, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU „GOURMET WEEKEND PRAGA”
1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie zwycięzcy, który przygotował najciekawszą, relację ze swojej „niezapomnianej podróży”.

1.2. Regulamin
Konkurs „GOURMET WEEKEND PRAGA” jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Organizator
Organizatorem konkursu jest FOOD & FRIENDS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358159, NIP 7861686528 (dalej:„Organizatorem”).

2. Zasady konkursu

2.1. Uczestnicy

2.1.1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
– zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
– posiada ważne dokumenty uprawniające do wjazdu do Republiki Czeskiej.
– posiada ważne prawo jazdy kategorii B.

2.1.2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie
Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.

2.1.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Związane z nim udostępnienie danych jest
całkowicie dobrowolne.

2.2. Temat
Na konkurs będą przyjmowane prace na następujący temat: „Moja niezapomniana podróż”, przez który rozumiana jest relacja z podróży w postaci zbioru zdjęć wraz z tekstem opisującym tę podróż.

2.3. Termin
Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 25.10.2020 r., w którym upływa termin zgłaszania prac.

2.4. Zgłaszanie zdjęć i przepisów na konkurs.
Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną, na adres info@foodandfriends.pl z tytułem „GOURMET WEEKEND PRAGA”. 
Zgłoszenie powinno zawierać:
– 10 fotografii z podróży. 
– Tekst opisujący tą podróż (3500-4000 znaków za spacjami).
– Krótki (maks. 1 strona) opis autora.
– Imię i nazwisko.
– Telefon kontaktowy.
– Adres e-mail.

Parametry nadesłanych fotografii:
– maks. objętość pliku: 350 kB
– format pliku: .jpg
– pliki tekstowe: .doc lub .docx

2.5. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny zdjęć oraz tekstów dokonają jurorzy.
Na ocenę końcową dania składać się będzie:
– Ocena artystyczna
– Ocena innowacyjności
– Ocena merytoryczna

2.6. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcia i tekst:
– jest autorem/autorką załączonych zdjęć i tekstu oraz przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko organizatorom Konkursu
– akceptuje warunki Regulaminu Konkursu
– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883)
– wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu
– deklaruje swój udział w wyjeździe, który jest nagrodą w Konkursie.
– w razie wygranej zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie do 15.11. 2020 r. dostarczyć z wyjazdu „GOURMET WEEKEND PRAGA” co najmniej 20 fotografii reportażowych swojego autorstwa oraz autorski tekst opisujący wyjazd (3500-4000 znaków za spacjami). Wybrane fotografie powinny także ujmować produkty Partnerów Konkursu (Audi e-tron, wodę Cisowianka Perlage, egzemplarz książki Osobisty przewodnik po Pradze Mariusza Szczygła). Każdy z produktów powinien znajdować się na co najmniej jednym, osobnym zdjęciu.

2.7. Nagrody

2.7.1. W konkursie przyznana zostanie następująca nagroda za najlepszą pracę konkursową:
– „GOURMET WEEKEND PRAGA” - wycieczka do Pragi w dniach 6.11.2020 r. do 8.11.2020 r.; wyjazd dla 2 osób; 2 noclegi w hotelu w Pradze; wyżywienie: 2 śniadania (hotel), 2 lunche i 2 kolacje w wybranych przez Organizatorów restauracjach; przejazd: udostępnienie samochodu Audi e-tron w dniach 5.11.2020 r. (dzień poprzedzający wyjazd) do 9.11.2020 r. (dzień zdania Audi e-tron).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28.10.2020 r. Laureat zostanie poinformowany o zwycięstwie do 29.10.2020 r.

2.7.2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

2.7.3. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo
przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury.

2.7.4. W przypadku niemożliwości skontaktowania się z Laureatem lub braku kontaktu Laureata z
Organizatorem w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, Organizator zastrzega
sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wybranemu przez Jury.

2.8. Jury
Prace oceniać będą jurorzy:
Igor Grzeszczuk – FOOD & FRIENDS
Camilla Hultqvist – FOOD & FRIENDS
Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.

3. Postanowienia końcowe
3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwą, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

3.2. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie można było zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty realizacji nagrody w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych związanych z epidemią COVID-19 uniemożliwiających wyjazd w wyznaczonych datach. W przypadku zmiany daty realizacji nagrody Laureat zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.

3.5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, odszkodowania, opłaty lub wydatki powstałe w wyniku przymusowego przedłużenia pobytu w Republice Czeskiej w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych uniemożliwiającym opuszczenie miejsca zakwaterowania lub terenu kraju przez Laureata lub osobę towarzyszącą. 

3.6. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

3.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Audi e-tron