Koszyk

×

Zwroty

REKLAMACJE

 1. Informacje ogólne: Niniejsza Regulamin określa zasady reklamacji oraz odstąpienia od umowy przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Sklep Internetowy dostępny na stronie www.foodandfriends.pl, którego właścicielem jest FOOD & FRIENDS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 12, 61-730 Poznań, NIP: 7861686528, REGON: 301445829.
 2. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i oryginalne. Usługodawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne towaru na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 3. Każdy towar kupiony w Sklepie Internetowym podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych przepisami prawa, o ile posiada on wady, stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową.
 4. Klient może złożyć reklamację drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady i dowodem zakupu w Sklepie Internetowym, listem poleconym lub inną formą przesyłki pocztowej na adres Usługodawcy (FOOD & FRIENDS sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@foodandfriends.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  1. nazwę/imię i nazwisko Klienta,
  2. siedzibę/adres zamieszkania Klienta oraz adres do korespondencji,
  3. dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  4. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Klienta, jeżeli taka występuje.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wpływu.
 7. Reklamacje nieposiadające danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, nie podlegają rozpatrzeniu.
 8. Jeżeli towar posiada wady, Klientowi na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego przysługują następujące roszczenia:
  1. złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny towaru, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar na wolny od wad albo wadę usunie,
  2. żądanie wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 10. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki podczas transportu Klient zobowiązany jest zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi.
 11. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  3. uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  4. uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 12. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl
 13. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i zależy od zgody obu stron sprawy.
 14. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z 21.5.2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) Nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) konsument zawierający umowę na odległość ma prawo skorzystać z europejskiej platformy rozstrzygania sporów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platforma ODR).
 15. Platforma ODR ma na celu ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami a przedsiębiorcami z wszystkich krajów Unii Europejskiej w przypadku umów zawieranych na odległość.

Łącze elektroniczne do platformy ODR: ec.europa.eu/consumers/odr/ 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
 2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy Klient zobowiązany się wysłać jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: info@foodandfriends.pl. Usługodawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (przesyłka pocztowa).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie odesłać towar na adres Usługodawcy (FOOD & FRIENDS sp. z o.o., ul. Młyńska 12, 61-730 Poznań), nie później niż przed upływem 14 dni od dnia w którym Klient poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy.
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty zwrotu towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 8. Zwrot płatności na rzecz Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy zawieraniu transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności.
 9. Klient nie ponosi jakichkolwiek opłat związanych z dokonaniem zwrotu płatności.
 10. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Z uwagi na fakt, że przedmiotem umowy E-wydań są treści cyfrowe, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rozpoczęcie wykonywania umowy E-wydań przed upływem ustawowego czternastodniowego terminu do odstąpienia od umowy zostaje poprzedzone zgodą użytkownika. W tym przypadku Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, co pozostaje w zgodzie z regulacją art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.